Post fusie cultuur integratie


Als de fusie of overname een feit is begint het werk pas echt. Uit onderzoek blijkt dat bij 60 tot 80% van de fusies de vooraf gestelde doelen niet gehaald worden.

Cruciaal bij het halen van deze doelstellingen is aandacht voor cultuurintegratie. En een route om deze te realiseren. Juist dit staat vaak laag op de prioriteitenlijst. Best begrijpelijk, het zijn processen die lastig te plannen en te managen zijn. Tastbare zaken zoals IT systemen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden e.d. zijn gemakkelijker te implementeren. Maar het feit dat cultuurintegratie niet gemakkelijk vorm te geven is maakt het niet minder belangrijk. Integendeel.

Flexian ondersteunt bedrijven en organisaties bij integratie van bedrijfsculturen. Hierbij sturen wij zowel op proces als inhoud.
Inhoudelijk staat waardering voor de cultuur dragende waarden van de oude organisaties centraal. Vanuit deze waardering kan een nieuwe cultuur zich ontwikkelen. Of kan de cultuur van de grootste partij dié cultuurwaarden van de kleinere partij incorporeren, die voor de hele organisatie van betekenis kunnen zijn.

In een deal waarbij de grootste partij haar cultuur totaal oplegt aan de kleinere, riskeert de overnemende partij immers dat een stuk van de kracht van de kleinere organisatie verloren gaat en dat sleutelfiguren vaak vertrekken.
Procesmatig stuurt Flexian op betrokkenheid vanuit de gehele organisatie. Met voorbeeldgedrag van het bestuur en management. Met inbreng vanuit alle geledingen. Vanuit de diverse cultuur dragende waarden.